Петти симпозиум на ДГМ

Согласно одлуките на Годишното собрание на ДГМ одржано во декември 2019 год., на следниот линк може да се превземе првото соопштение за Петтиот симпозиум на ДГМ кој воедно ќе претставува и Втора конференција на регионалните друштва за геотехника, а ќе се организира со поддршка од Меѓународното друштво за механика на карпи (ISRM) во периодот 28-30.5.2020 год. во Охрид. 

Прво соопштение на македонски јазик

Prvo obaveštenje na srpskom jeziku

First announcement in English

Leave a Reply

Your email address will not be published.