Петти симпозиум на ДГМ

Согласно одлуките на Годишното собрание на ДГМ одржано во декември 2019 год., на следниот линк може да се превземе првото соопштение за Петтиот симпозиум на ДГМ кој воедно ќе претставува и Втора конференција на регионалните друштва за геотехника, а ќе се организира со поддршка од Меѓународното друштво за механика на карпи (ISRM) во периодот 28-30.5.2020 […]

Најава за конференции, симпозиуми, собири

ReSyLAB & GEO-EXPO 2019 – Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Geotehnički aspekti građevinarstva: 13-15.11., Vrnjačka banja Geotehnički simpozium: 13-15.11, Istanbul 20. Šukljetov dan – 22.11.2019 Simpozium na Društvoto na gradežni konstrukteri: 02-05.10, Ohrid Sovetuvanje na Komitetot za golemi brani: 18-19.10, Skopje Kongres na Društvoto za patišta: 07-08.11., Skopje