Одделението на млади геотехнички инженери е формирано во 2015 година.

За прв претседател е избран д-р Бојан Сусинов со мандат од 12.2015 до 12.2017 год.

Во вториот мандат од 12.2017 до 12.2019 год. претседател беше м-р Бојан Јаневски.

Во третиот мандат од 12.2019 до 12.2021 год. одделениото го раководеше м-р Тони Китановски.

Актуелен претседател е м-р Елена Ангелова со мандат од 12.2021 до 12.2023 год.