Одделението на млади геотехнички инженери е формирано во 2015 година. За прв претседател назначен е Асист. д-р Бојан Сусинов со мандат од 12.2015 до 12.2017.

За нареден претседател на дружтвото е назначен М-р Бојан Јаневски со мандат од 12.2017 до 12.2019, додека моментален претседател е Асист. м-р Тони Китановски со мандат од 12.2019 до 12.2021.