Друштвото за геотехника на Македонија брои над 200 членови, од кои 36 се членови и на Меѓународното друштво за геотехника (ISSMGE).