Друштвото за геотехника на Македонија брои над 200 членови, од кои 36 се членови и на Меѓународното друштво за геотехника (ISSMGE).

ISRSM (isrm.net):

 • Проф. д-р Милорад Јовановски
 • Проф. д-р Влатко Шешов
 • Вонр. проф. д-р Јован Папиќ
 • Вонр. проф д-р Игор Пешевски
 • М-р Теодор Димитриевски
 • Д-р Златко Илијоски
 • М-р Стојанче Николов
 • М-р Бојан Јаневски
 • М-р Атанас Страшески
 • М-р Елена Ангелова

Членство во ICL:

 • Вонр. проф. д-р Јулијана Бојаџиева