Друштово за Геотехника на Македонија (ДГМ) секоја година ги покрива школарините за петте најдобри запишани студенти на I (прв) циклус на студии на студиската програма по геотехника при Градежниот Факултет. Секој од стипендираните студенти има за право да ја задржи стипендијата до крајот на студирањето, односно истата продолжува се продолжува при постигнат успех.