Претседател на ДГМ: 
Вонр. проф. д-р Јован Бр. Папиќ

papic@gf.ukim.edu.mk
Потпретседател:
Д-р Драган Димитриевски

dragan@geing.com.mk
Секретар:
Вонр. проф. д-р Игор Пешевски

pesevski@gf.ukim.edu.mk
Благајник:
Асист. д-р Бојан Сусинов

susinov@gf.ukim.edu.mk

Членови на извршен одбор:

Претседател на Одделение за млади геотехнички инженери

 • Проф. д-р Милорад Јовановски
 • Проф. д-р Љупчо Димитриевски
 • Проф. д-р Јосиф Јосифовски
 • Проф. д-р Влатко Шешов
 • Вонр. проф. д-р Кемал Едип
 • Вонр. проф. д-р Стевчо Митовски
 • М-р Елена Ангелова
 • Васе Витанов
 • Стојанче Николов
 • Борис Богоевски
 • Асист. м-р Тони Китановски