Во рамките на своето делување, Друштвото за геотехника на Македонија:
– организира повикани тематски предавања од врвни светски експерти;
– подржува научно-истражувачки проекти;
– стипендира студенти на прв циклус студии на студиската програма по Геотехничко инженерство на Градежниот факултет во Скопје;
– ги подржува своите членови при учество на домашни и меѓународни научни и стручни собири, семинари, конференции и сл.